Obchodní podmínky

Obecná ujednání:

– Přistavení vozů v lokalitách  Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Litoměřice je zdarma.

– Cena se odvíjí dle ceníku uvedeného na webových stránkách www.stehovanikoruna.cz.

– Při jízdě mimo lokality se účtují kilometry dle typu zvoleného vozu. Cena obalového materiálu není zahrnuta v hodinové sazbě.

– Svátky a víkendy bez příplatku.

– Patra bez příplatků (nevztahuje se na těžká břemena).

– Zapůjčení krabic zdarma. Pří zapůjčení se skládá vratná záloha ve výši 50Kč/ks

– Dovoz obalového materiálu je zpoplatněn částkou 200Kč (v lokalitách), 8kč/km (cesta mimo lokality).

– Platba probíhá vždy na místě po dokončení všech prací v hotovosti na základě vystaveného dokladu (ve zvláštním případě před dokončením vykládání dle rozhodnutí vedoucího týmu.)

Doplňující informace viz. níže…

 

Předmět smlouvy – Ostatní ujednání:

1.0 Minimální cena stěhování je vždy cena za 2hodiny práce a doprava dle ceníku

1.1 Dodavatel si vyhrazuje právo změny odhadované ceny zakázky stanovené podle pokud se zakázka odchýlila od údajů poskytnutých objednavatelem v objednávce.

1.2 Balení, montáž/demontáž nábytku: drobná demontáž a zpětná montáž jako i kratší balení jsou již zahrnuty v ceně stěhování. Cena za složitější montáž/demontáž a balení nábytku (min. 2hod.) se vypočítává dle hodinové sazby 300Kč za každého pracovníka tzn. v době balení, montáže/demontáže je prostoj vozu také účtován.

1.3 A) Zákazník se zavazuje zaplatit za vykonané služby po ukončení stěhování v hotovosti nebo na bankovní účet na základě vystaveného dokladu (ve zvláštním případě před dokončením vykládání dle rozhodnutí vedoucího týmu) nebo

B) Při úhradě na bankovní účet je zákazník povinný platbu za stěhování provést 3 pracovní dny předem.

1.4 Dovoz krabic bude uskutečněn po dohodě.

1.5 Dodavatel si zanechává právo dle vlastního uvážení vyžádat od objednatele zálohu ve výši do 100% předpokládané celkové částky za stěhování.

 

Nároky zákazníka vzhledem k dohodě:

2.1 Dodavatel se zavazuje splnit úkol kvalitně a v rámci stanovené doby.

2.2 Dodavatel se zavazuje splnit úkol v souladu se všemi technickými podmínkami.

2.3 Dodavatel je povinen vzít na vědomí všechny zákazníkovy požadavky týkající se výkonu práce.

2.4 Dodavatel je povinen zákazníka informovat v případě, že splnění zákazníkových požadavků může být ohroženo nebo by mohlo dojít k poškození zákazníkova majetku.

2.5 V průběhu stěhování nese dodavatel plnou materiální zodpovědnost za neporušenost zákazníkova majetku.

 

Reklamace, náhrada škody

3.1Zákazník je oprávněn reklamovat škodu vzniklou poškozením, zničením, částečnou nebo úplnou ztrátou stěhovaných předmětů a břemen nebo škodu vzniklou poškozením prostor, ve kterých stěhování probíhalo.

3.2Zákazník je povinen zkontrolovat stěhované předměty a břemena při převzetí při dokončení zakázky, jakož i prostory, ve kterých stěhování probíhalo. V případě, že zákazník zjistí poškození vzniklé při stěhování zaviněním dodavatele, sepíše s pracovníkem dodavatele Reklamační protokol. Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel.

3.3Dodavatel odpovídá objednateli pouze za skutečnou škodu vzniklou na stěhovaných předmětech resp. prostorách, ve kterých stěhování probíhalo. Skutečnou škodou se rozumí to, oč se hodnota stěhovaných předmětů resp. příslušných prostor v důsledku škodní události sníží. V žádném případě však dodavatel neodpovídá objednateli za ušlý zisk a jiné následné škody, které mohou v souvislosti se stěhováním vzniknout.

3.4Zákazník souhlasí s tím, že dodavatel není odpovědný za žádnou škodu způsobenou přímo či nepřímo třetími osobami, pokud této škodě dodavatel nemohl zabránit.

3.5Dodavatel rovněž není odpovědný za škodu, která vznikla v důsledku jednání zákazníka, jakož i takového jednání zákazníka, kdy odmítl návrh pracovníka dodavatele na zajištění ochrany stěhovaných břemen např. obalovými materiály nebo nezajistil potřebnou součinnost.

3.6Dodavatel dále není zodpovědný za škodu, která vznikla vadou nebo přirozenou povahou stěhovaných předmětů (rozladěním piana, aj.) a dále za škodu na předmětech, které jsou v takovém stavu, že sama manipulace s nimi znamená riziko poškození, zejm. starší nábytek, chladnička, mraznička či jiná elektronika apod.

 

Pracovní podmínky:

4.1 Zákazník se zavazuje poskytnou dodavateli požadované pracovní podmínky:

– zajistit příjezdové cesty

– zajistit průchodnost schodišť a jiných prostor v domě, zajistit funkčnost výtahu.

4.2 Zákazník se zavazuje připravit věci určené ke stěhování a potřebné průvodní dokumenty včas, v některých případech také zajistit povolení k vjezdu na určené místo.

4.3 Dodavatel započíná s pracemi v dohodnutou dobu a po zákazníkově souhlasu. Práce provádí ve lhůtě na kterých se strany domluvily.

 

Kontrola prováděných prací:

5.1 Dodavatel se zavazuje informovat zákazníka o průběhu všech prací. Zákazník má právo kontrolovat průběh a kvalitu prací.

5.1 V případě porušení smlouvy, k níž se obě strany zavázaly, nesou obě strany právní důsledky v souladu se zákonem.

 

Platnost smlouvy:

6.1 Tato smlouva vstupuje v platnost ve chvíli, kdy je stvrzena podpisem obou stran, a její platnost trvá do chvíle, kdy jsou splněny povinnosti obou stran, tak jak jsou ve smlouvě stanoveny.

6.2 Dodatky ke smlouvě nabývají platnosti pouze ve chvíli, kdy jsou provedeny v písemné podobě a stvrzeny oboustranným podpisem.

6.3 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích. Tyto exempláře mají stejnou právní sílu.

 

Řešení rozepří:

7.1 Všechny pře, ke kterým může dojít, jsou řešeny v souladu s příslušnými zákony. Vzniklé pře a spory, na kterých se strany nedohodnou, budou řešeny v souladu s příslušným zákony.

 

Zrušení objednávky

8.1Objednatel může svou objednávku bezplatně zrušit do okamžiku, než byla potvrzena objednatelem anebo po vzájemné dohodě mezi dodavatelem a objednatelem do 24 hodin před zahájením stěhování.

8.2V ostatních případech objednatel uhradí dodavateli smluvní poplatek ve výši ceny autodopravy (dle typu vozu) na místo a zpět, dále hodinovou sazbu za každého pracovníka na tuto objednávku vyčleněného, pokud se objednatel a poskytovatel nedohodnou jinak.

 

Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele

9.1Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě tzv. zásahu vyšší moci tj. okolností, které objednatel nemohl odvrátit, jako je např. přírodní katastrofa, havárie apod.

9.2V těchto případech bude objednatel neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud objednatel již zaplatil část nebo celou částku ceny zakázky, bude mu tato částka vrácena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (maximálně do 10 dnů).

9.3Bez ohledu na výše uvedené si dodavatel vyhrazuje právo bez sankcí posunout zahájení zakázky z důvodů hodných zvláštního zřetele. Za tyto důvody se považuje zejména zpoždění s dokončením předcházející zakázky, které nebylo možné předvídat. Toto posunutí musí dodavatel objednateli oznámit nejpozději 30 min. před zahájením zakázky a posunutí musí trvat max. 3 hod. V opačném případě – dodavatel posunutí zakázky včas neoznámí anebo posunutí trvá déle než 3 hod. – má objednatel právo na slevu z ceny zakázky, pokud se uskuteční v náhradním termínu, anebo z další zakázky, ve výši 5%.

 

Dodatky:

10.1 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Strany prohlašují,že smlouvu uzavřely vážně, svobodně, bez tísně a že obsah smlouvy vyjadřuje jejich vůli, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

10.2 V případech, které nejsou osvětleny touto smlouvou, se strany řídí příslušnými zákony.

10.3 Ve chvíli, kdy je smlouva stvrzena podpisem, ztrácejí veškeré předchozí úmluvy a korespondence týkající se současné smlouvy svou platnost.

10.4 Veškeré změny a dodatky k této smlouvě nabývají právní platnosti pouze v případě souhlasu obou stran.

10.5 Obě strany se zavazují ke vzájemné spolupráci, která zaručí dobrý výsledek práce, nikoli jen k plnění bodů uvedených v této smlouvě.

10.6 V případě, že stěhovaný předmět má váhu větší než 100kg, bude účtován příplatek dle platného sazebníku uvedeného na webových stránkách www.stehovanikoruna.cz